Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Al-Dirayah Vol 10 no 2
Articles

NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM QS. LUKMAN 12-19: Perspektif Tafsir Al-Misbah

Published 2020-11-15

Keywords

  • Pendidikan Akhlak,
  • Nilai,
  • Tafsir

Abstract

Pendidikan akhlak merupakan sebuah bentuk upaya bimbingan untuk mengarahkan sesorang kepada
terbentuknya kebaikan lahir dan bathin sehingga terwujudlah insan kamil. Dalam Q.S Lukman 12-19
terkandung pokok-pokok tuntunan agama seperti aqidah, syari’at dan akhlak. M.Quraish Shihab adalah adalah
pakar tafsir di Indonesia yang piawai dalam menyampaikan pesan-pesan al-Qur’an sesuai konteks modern.
Baginya, akhlak berkaitan dengan hubungan makhluk dan khaliq dalam tatanan nilai ilahiyah. Adapun jenis
penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan dianalisis dengan metode penafsiran tahlili. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan akhlak dalam Q.S. Lukman 12-19 perspektif Tafsir al-Misbah yaitu:
bersyukur, tauhid, birrul walidain, penghambaan, amar makruf nahi munkar, nilai keimanan pada hari kiamat,
dan nilai rendah hati dan berbuat baik.